KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA FORMU

Amphion Teknoloji A.Ş (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle siz değerli üyelerimiz başta olmak üzere, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Taşıdığımız sorumluluğun bilinci ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi Şirketin yönetmekte olduğu ve hizmet sunumu gerçekleştireceğiniz platforma (“Platform”) kayıt olunması ve üzerinden hizmet verilmesi amaçlarına yönelik olarak aşağıda izah edildiği surette ve Kanun’un 4. Maddesinde emredilen sınırlar çerçevesinde;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • Doğru ve güncel,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
 • İşlenme amaçlarına uygun sürelerde muhafaza ederek işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Dayanakları

Şirket olarak, siz değerli kullanıcılarımıza en iyi hizmeti sorunsuz bir şekilde sunabilmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla ilgili diğer mevzuatlardan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde aşağıda yer alan kişisel verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz.

Ad-Soyad, Doğum tarihi ve İletişim Verileri: Tarafınıza ait Kimlik ve İletişim Verileri Kanun’un 5/2 fıkrasının c ve ç bentleri uyarınca Şirket ile aranızda imzalanmış Sözleşme(ler) den kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi kapsamında işlenecektir. Bu kapsamda Platforma kayıt olmanız, idari ve teknik hususlarda tarafınıza Şirket yetkililerince ulaşılabilmesi için Ad-Soyad, doğum tarihi, e-posta, adres ve telefon verileriniz işlenecektir.

Finansal Veriler: Tarafınızca alınacak hizmet bedellerinin ödemesinin sağlanmasına yönelik olarak kredi kartı bilgileriniz Kanun’un 5/2 fıkrasının c ve ç bentleri uyarınca Şirket ile aranızda imzalanmış Sözleşme(ler) den kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Şirketin Vergi Usul Kanunu çerçevesinde hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi kapsamında işlenecektir. İşbu kişisel veriler Şirketin ödeme işlemleri için kullanacağı ve sunucuları yurtiçinde olan Türkiye’de kurulu bankalar ile ödeme sistemleri sağlayan lisanslı şirketlere ait elektronik platform üzerinde muhafaza edilebilecektir.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından işleneceği belirtilen tüm veriler Platform kapsamında elde edilen verilere sunucu ve altyapı hizmet sağlayan iş ortağı şirket ile yalnızca belirtilen depolama amacı kapsamında paylaşılmaktadır. Elektronik verilerin muhafazası için gerekli olan bu paylaşımda aktif bir veri transferi söz konusu olmayıp verilen elektronik depolama hizmeti gereğinde periyodik veri akışı sağlanmaktadır.

Şirketimiz, topladığı her türlü kişisel veriyi, sizlere sağlanan hizmetler çerçevesinde, Kanun’un ilgili maddeleri ve sair mevzuata uygun olacak şekilde işleyebilir, raporlayabilir, beraber çalıştığı yut dışı ve yurt içindeki iş ortaklarıyla paylaşabilir, onlara aktarabilir, kullanabilir ve saklayabilir.

2. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’a Dayalı Hakları

Bu kapsamda değerli üyelerimiz uygun gördükleri zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olan Şirket’e başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirler Buna göre, veri sahipleri;

 • Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
 • Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararın ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

3. Başvuru Usulü ve İçeriği

Yukarıda belirtilen taleplere ilişkin başvurular; “BU ALANA ADRES YAZILACAK” adresine yazılı olarak veya;

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in bilgi sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “BU ALANA EMAIL YAZILACAK” adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecektir.

Bu yollar haricinde üyelerimiz tarafından yapılan başvurular hukuka uygunluk ve veri güvenliği ilkeleri çerçevesinde dikkate alınmayacaktır.

Başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı olarak yapılmaktaysa imzanız,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı ülke vatandaşları için uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,
 • Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası, ve
 • Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir.

Başvuruların içeriğinde yukarıda sayılan bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvuru işleme alınamayacaktır.

4. Başvuru Usulü ve İçeriği

Şirket’e gelecek ve ilgili kişinin taleplerini içeren Türkçe dilinde yazılmış başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde elektronik posta veya fiziki mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması ilgili birimlerimizce sağlanacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında, cevaplama işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, bu işlem, Tebliğ’de düzenlenen ücretlendirme esas alınarak ücretli olarak yerine getirilecektir.

 

 

Shopping Basket